Polityka prywatności / Cookies

Polityka prywatności serwisu internetowego msm.malopolska.pl

Opublikowano: 05.05.2018

Ostatnia aktualizacja: 03.07.2018

 

Postanowienia ogólne
Poniższe zasady określają politykę plików cookies, warunki i zasady korzystania z serwisu, oraz zasady dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Użyte w poniżej terminy oznaczają:
Polityka Prywatności – niniejszy dokument
Administrator – MSM MAŁOPOLSKA SZKOŁA MOTOCYKLOWA z siedzibą w Krakowie
Adres ul.Rzepakowa 4R, ul.Balicka 77, 30-149 Kraków
Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Strony Internetowej.
Serwis – strona internetowa w domenie msm.malopolska.pl
Reklamodawca – podmiot trzeci dokonujący odpłatnego zakupu powierzchni reklamowej w Serwisie.

Prawa autorskie
Wszystkie materiały publikowane na stronach Serwisu są objęte prawem autorskim. Dotyczy to zarówno treści tworzonych przez administratora, czy redaktora serwisu , jak i inne osoby – w tym Użytkowników Serwisu. Przedruk i kopiowanie materiałów w jakiejkolwiek formie i języku jest łamaniem obowiązujących przepisów prawa.

Wymagania techniczne
Do korzystania ze Serwisu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarki internetowej.

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność
Dostęp do wszelkich treści Serwisu oraz zapisanie się na listę subskrybentów powiadomień dostępnych w przeglądarce internetowej są bezpłatne, a ich autorzy i Serwis nie odpowiadają za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku ich używania. Administrator  zastrzega sobie prawo do przesyłania powiadomień lub zapisywania się na listę subskrybentów newslettera, jeżeli taka opcja zostanie udostępniona w Serwisie co oznacza zgodę Użytkownika Serwisu na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Dane osobowe, ich przetwarzanie i ochrona

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 (RODO) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że Administratorem danych osobowych jest  Administrator AAS MSM.  Przetwarzane są między innymi następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz pozostałe dane, które zostaną przez Użytkownika podane. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Użytkownik podaje dane osobowe dobrowolnie.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika. Administrator przetwarza dane osobowe w celu odpowiedzi na skierowane zapytanie. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Serwis zaopatrzony jest w odpowiednie środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Dane mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r poz 1260 z późn.zm), ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r poz. 978 t.j.), ustawy z dnia 6 września 2001 r o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r poz. 2200 tekst jednolity z późn.zm).
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia szkolenia o ile nie stanowią inaczej odrębne przepisy. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Użytkownika narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Administrator wdraża odpowiednie środki w celu ochrony poufności danych osobowych oraz zachowania ich integralności zgodne z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Pliki Cookies
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Plik cookie to plik zawierający identyfikator (ciąg liter i cyfr), który jest wysyłany przez serwer WWW do przeglądarki internetowej i jest przechowywany przez przeglądarkę. Identyfikator jest następnie przesyłany do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka żąda strony z serwera.
Serwis wykorzystuje dwa rodzaje plików cookie: stałe („persistent cookie”) oraz sesyjne piki cookie („session cookie”). Stałe pliki cookie są archiwizowane przez przeglądarkę internetową i pozostają w niej przez czas określony w ich parametrach lub do czasu usunięcia pliku cookie przez Użytkownika, zaś sesyjne pliki cookie są przechowywane do czasu zamknięcia przeglądarki przez Użytkownika. Większość przeglądarek pozwala Użytkownikowi na uniemożliwienie wykorzystywania plików cookies poprzez odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej. Uniemożliwienie wykorzystywania plików cookies będzie miało negatywny wpływ na użyteczność Serwisu poprzez ograniczenie korzystania z niektórych funkcji Serwisu. Użytkownik może usunąć pliki cookies już przechowywane poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki służące do tego celu. Usuwanie plików cookies może mieć negatywny wpływ na użyteczność Serwisu.

Inne technologie podobne do Cookies (zwane dalej: „Innymi technologiami”)
Dla zapewnienia sprawnego korzystania z Serwisu używane są także inne niż Cookies technologie np. Local Storage, która służy do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisów w wydzielonej część pamięci przeglądarki. Dostęp do danych w Local storage może uzyskać tylko strona internetowa, z której dane zostały zapisane w przeglądarce. Dane w Local Storage są przechowywane przez przeglądarkę po jej zamknięciu.
Serwis stosuje Cookies lub inne podobne technologie w celu szybszego i łatwiejszego w użyciu działania, dopasowania treści i reklam dostępnych w Serwisie do oczekiwań i zainteresowań Użytkownika, ułatwienia Reklamodawcom prezentowania Użytkownikowi Serwisu reklam dopasowanych do ich zainteresowań, czy do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pozwalają zrozumieć jak Użytkownicy korzystają z Serwisu i przez to pomagać  w poprawianiu ich funkcjonalności i zawartości.

Tożsamość Użytkownika jest chroniona
W Serwisie nigdy nie jest identyfikowana tożsamość Użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w Cookies. Do realizacji celów wskazanych powyżej,  Administrator może współpracować z partnerami biznesowymi, np. reklamodawcami, firmami badawczymi i dostawcami aplikacji. Administrator nie wykorzystuje w tym celu żadnych danych, które pozwalałyby na identyfikację Użytkownika. Zanonimizowane dane demograficzne mogą być także zestawiane z danymi behawioralnymi, które informują o zachowaniu Użytkownika w Serwisie, o jego preferencjach w zakresie treści Serwisu, dostarczaniu informacji o tym jak Użytkownicy korzystają z Serwisu, obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają.

Treści reklamowe
Cookies i Inne technologie pomagają Serwisowi dostarczyć Użytkownikom reklam odpowiadających ich zainteresowaniom, zwyczajom. W celu analitycznym i targetowania reklamy tj. prezentowania reklamy określonej grupie docelowej (tzw. profile Użytkowników) mogą być wykorzystywane dane dotyczące historii przeglądanych stron, aktywności w Serwisie, zanonimizowane dane geolokalizacyjne oraz zanonimizowane dane socjodemograficzne. Administrator nie wykorzystuje żadnych danych osobowych. W celu analitycznym i reklamowym zanonimizowane dane demograficzne zestawiane z danymi behawioralnymi (które mogą być przetworzone w postaci anonimowych profili behawioralnych Użytkowników zawierających anonimowe informacje o określonych zachowaniach w Serwisie) mogą być wykorzystywane przez Serwis a także udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem, iż żadne dane umożliwiające zidentyfikowanie określonej osoby fizycznej (Użytkownika) ani żadne dane identyfikujące system, z którego Użytkownik korzysta (m.in. adres IP) nie są udostępniane ani wykorzystywane.
Serwis używa Cookies lub Innych technologii podmiotów trzecich. Użytkownik może otrzymywać Cookies pochodzące od firm współpracujących z Serwisem podmiotów trzecich takich jak np. Facebook, Google, Twitter, Pinterest, a także od firm realizujących na Stronach Serwisu kampanie reklamowe na zlecenie Reklamodawców. Więcej informacji na temat tych Cookies lub podobnych technologii możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.
Oprócz technologii Local storage na Stronach Serwisu mogą być również wykorzystywane inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać dostęp do informacji przechowywanej w przeglądarce lub urządzeniu końcowym, których działanie jest konieczne do korzystania z Serwisu lub pożądane z uwagi na ich specyfikę.

Cookies reklamowe pozwalają także Serwisowi oraz podmiotom trzecim mierzyć efektywność kampanii reklamowych. Informacje z Cookies pozwalają także ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową Reklamodawcy).

Serwis korzysta również z oprogramowania analitycznego podmiotów trzecich jak np. Google Analitics, czy Gemius  które to zamieszczają w urządzeniu końcowym Użytkownika kody umożliwiające zbieranie danych o Użytkownikach.

Postanowienia końcowe
Ewentualne zastrzeżenia lub  pytania związane z przetwarzaniem  danych osobowych, prosimy kierować na adres: biuro@msm.malopolska.pl
Prawem właściwym dla stosowania Polityki  prywatności jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Polityki zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W związku ze stałym rozwojem i postępem techniki, zasady określone w Polityce mogą ulec zmianie. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki Serwisu.